Partneralimentatie


Bij een scheiding kan het zijn dat de meest verdienende partner partneralimentatie moet gaan betalen aan de minst verdienende partner. Deze betalingsverplichting duurt in principe 12 jaar, vanaf het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Deze periode geldt voor huwelijken met kinderen of voor huwelijken zonder kinderen die langer dan 5 jaar hebben geduurd. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd geweest en zijn er geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht even lang als het huwelijk heeft geduurd.

Partneralimentatie vervalt

De plicht om partneralimentatie te betalen, vervalt als de ex-partner: gaat samenwonen met iemand als ware hij/zij gehuwd, gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wanneer is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar?

De fiscus kent een eigen ingangsdatum voor de partneralimentatie, die helemaal los staat van juridische procedures of afspraken tussen betrokkenen. In fiscale zin kan sprake zijn van partneralimentatie vanaf het moment dat de betrokkenen duurzaam gescheiden leven. Van duurzaam gescheiden leven is sprake als aan twee voorwaarden wordt voldaan, namelijk de betrokkenen voeren feitelijk een gescheiden huishouding en één van beide betrokkenen ervaart de gescheiden situatie als duurzaam.

De datum van echtscheiding is dus niet relevant voor de fiscale behandeling van partneralimentatie. Het moment van duurzaam gescheiden leven is wel doorslaggevend. In dit verband heeft de alimentatiebetaler tijdens de scheidingsprocedure een zorgplicht en na ontbinding van het huwelijk een onderhoudsverplichting.

Wijzigingsmomenten van de partneralimentatie

Op sommige momenten kan de partneralimentatie worden verhoogd of verlaagd indien:

  • een kind 21-jaar wordt en de betaling van de kinderalimentatie stopt. De draagkracht voor de partneralimentatie neemt hierdoor toe;
  • het inkomen van de alimentatieontvanger of -betaler is gedaald. Belangrijk is vast te stellen of het verlies aan inkomen niet verwijtbaar en onherstelbaar is;
  • het inkomen van de alimentatieontvanger of -betaler is gestegen;
  • de alimentatieontvanger of -betaler de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • er sprake is van een nieuwe partner.

Verhoging of verlaging partneralimentatie

De alimentatieontvanger kan verzoeken de partneralimentatie te verhogen, terwijl de alimentatiebetaler een verlaging kan aanvragen, bijvoorbeeld omdat hij/zij onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt is geworden. Het verhogen of verlagen van de alimentatie gaat niet automatisch. U kunt in onderling overleg besluiten de alimentatie aan te passen en dit laten bekrachtigen door de rechtbank. Daarnaast kan één van beide partners via een advocaat een eenzijdig verzoek indienen om de alimentatie te wijzigen.

Alimentatie berekenen

De berekening van de kinder- en partneralimentatie is vrij complex. Laat u vooral bijstaan door een deskundige.

Wilt u zelf nagaan hoe de partner- en/of kinderalimentatie wordt berekend, dan kunt u de volgende documentatie raadplegen:

  • Rapport alimentatienormen en de bijlage. De nieuwste versie is te vinden op www.rechtspraak.nl;
  • Nibud Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap. Dit boek beschrijft op heldere wijze hoe de rechter alimentatie vaststelt en wat de gevolgen zijn voor uw nieuwe inkomen. Op de website van het Nibud vindt u meer informatie.

Meer informatie